Pedagogische visie Sporrewaan

De dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

 

De groepsopvang wil:

 

Een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en - taalontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

  • Voldoende experimentele vrijheid laten, binnen een veilig kader voor elke leeftijdsgroep.

  • Een vaste structuur aanbieden die de kinderen het nodige zelfvertrouwen geeft.

  • Aanbieden van gezonde en gevarieerde voeding met oog op een goede voedingsgewoonte. 

  • De kinderen taalvaardigheid bijbrengen door voortdurend met hen in communicatie te treden en hen voor te leven in het dag gebeuren.

  • De kinderen een goede basis geven om sociale vaardigheden te kunnen verwerven.

 

In het kader van het pedagogisch beleid wordt gebruik gemaakt van het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van de kinderen in de opvang (ZIKO) dat door Kind & Gezin wordt vooropgesteld. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan individualiseren, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Binnenkort wordt ook gestart met MEMOQ, het nieuwe instrument waarmee de pedagogische kwaliteit binnen de opvang kan gemeten en gemonitord worden. 

 

Om de ontwikkeling van elk kind op te volgen, wordt er gebruik gemaakt van het ZIKO-VO systeem. Meer informatie over dit systeem zal u in de eerste opvangmaanden vernemen van de kinderbegeleid(st)ers en pedagogisch verantwoordelijke. De ontwikkeling van de kinderen wordt ook opgevolgd in de maandelijkse teamvergaderingen die gevoerd worden met de pedagogisch verantwoordelijke en de vaste teamleden, al dan niet aangevuld met de vlinders.

 

De kinderen verblijven in 't Sporrewaan in vaste leefgroepen overeenkomstig de regelgeving van Kind & Gezin. We houden hierbij rekening met de aard en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats. Elke leefgroep staat onder begeleiding van voldoende aantal kinderbegeleid(st)ers.

 

Om praktische redenen kunnen alle kinderen vóór 8u en na 17u30 en op momenten van lage bezetting samen opgevangen worden. Meer informatie hierover kan u bij de pedagogisch verantwoordelijke verkrijgen (zie ook dagverloop).

 

Voor ons wenbeleid verwijzen we graag naar de folder onderaan deze pagina. 

 

 

Download attachments:

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top