Pedagogische visie De Kadees

De buitenschoolse kinderopvang wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat uw kind aankan.


Kinderen met specifieke noden, zoals kinderen met een beperking en kinderen uit kansarme gezinnen krijgen de juiste zorg en aandacht. Uw kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysisch) veilig kunnen voelen.


De opvang in grote groepen wordt vermeden. Kinderen worden opgedeeld in subgroepen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met de spontane voorkeur van de kinderen voor een of andere groep. We werken regelmatig met leeftijd gemengde groepen omdat dit de sociale ontplooiing van de kinderen ten goede komt.


Op woensdagnamiddag is er een spelaanbod. We zorgen dat dit gevarieerd is en zich richt naar de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen er vrij aan deelnemen en kunnen eveneens kiezen welk thema met bijhorend spel zij wensen uit te voeren. Wij hechten veel belang aan kinderparticipatie in de opvang.


Te allen tijde wordt het spelaanbod ingekleed in verschillende thema’s, ook hier mogen kinderen zelf kiezen (met uitzondering van de zomervakantie en eventueel andere vakanties om praktische redenen) wanneer zij welke activiteit (horend bij een welbepaald thema) willen uitvoeren.


Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang zowel voor kleuters, als voor de kinderen uit de lagere school. Dit materiaal is voldoende aanwezig en is veilig en verantwoord voor deze doelgroep.


We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun voorkeuren. We stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen.


De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.


De buitenschoolse opvang gebruikt het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO). ZIKO is ontwikkeld door ECEGO (KULeuven) en is speciaal gemaakt voor groepsopvang. Het laat toe om op een eenvoudige manier na te gaan hoe de kinderen zich voelen in de opvang en hoe de aanpak kan verbeteren.

 

Meer informatie hierover kunt u mondeling bij de pedagogisch verantwoordelijke krijgen. 

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top